Naša vízia

Naše ašpirácie

Neoddeliteľnou súčasťou našej vízie je podpora motorického a kognitívneho rozvoja detí prostredníctvom kreatívneho tvorenia.

Chceme prispieť poskytovaním naších kvalitných produktov v súlade s cieľmi udržateľnosti. Preto sa neustále snažíme o ďaľšie zlepšovanie našich produktov a skúmanie nových oblastí použitia. Kompatibilita našich produktov a technológií so zdravím a životným prostredím je priebežne posudzovaná.

Životné prostredie a spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť Henkel vo svojej vízii a hodnotách deklarovala odhodlanie k udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. Spoločnosť Henkel si uvedomuje potrebnosť súladu ekonomických, ekologických a sociálnych cieľov a aktívne príjma zodpovednosť v rámci svojej sféry vplyvu a prispieva tak ku globálnej implementácii udržateľných riešení. Ako viditeľný znak svojho záväzku oznámila spoločnosť Henkel v júli 2003 účasť v Global Compact OSN. Pritt za týmto sľubom stojí, pretože základný produkt značky je založený na 97% prírodných a obnoviteľných zložkách (vrátane vody).

Ochrana životného prostredia a spotrebiteľa

V roku 1991 začala spoločnosť Henkel vyvíjať alternatívy k rôznym surovinám. Pre Pritt lepiacu tyčinku bol Henkel prvý, kto nahradil suroviny na bázi minerálnych olejov vhodnými obnoviteľnými surovinami. Ekonomicky zaujímavá bola aj perspektíva nájdenia náhradnej suroviny, ktorá by znížila závislosť na polyvinylpyrrolidóne (PVP) na báze minerálnych olejov, pretože veľký dopyt po PVP uspokojilo len niekoľko dodávateľov. Kvalita lepiacej tyčinky vyrobenej z alternatívnej suroviny musela byť minimálne rovnaká, ako pri existujúcich produktoch. Éter škrobu bol identifikovaný ako potenciálna alternatívna surovina, pretože škrob má dobré lepiace vlastnosti, pokiaľ je vhodne chemicky modifikovaný.Po vývojovom období a dvojročnej testovacej fáze boli spotrebiteľské testy úspešne ukončené a bola vyrobená prvá generácia Pritt lepiacej tyčinky na báze škrobu. V roku 2000 bola nakoniec PVP úplne nahradená. Od roku 2003 sa receptúra skladá z viac než 97% prírodných zložiek, ako sú zemiakový škrob, cukor a voda. Zistite viac o našom jedinečnom zložení.

Tyčinka Pritt: bezpečná pre deti

Pritt kladie obzvlášť vysokú prioritu na svoju ekologickú kompatibilitu a bezpečnosť výrobkov - hlavne preto, že ich väčšinou používajú deti v školách a domácnostiach

Obnoviteľné zdroje

V roku 1991 začala spoločnosť Henkel vyvíjať alternatívy k rôznym surovinám. Pre Pritt lepiacu tyčinku bol Henkel prvý, kto nahradil suroviny na bázi minerálnych olejov vhodnými obnoviteľnými surovinami. Ekonomicky zaujímavá bola aj perspektíva nájdenia náhradnej suroviny, ktorá by znížila závislosť na polyvinylpyrrolidóne (PVP) na báze minerálnych olejov, pretože veľký dopyt po PVP uspokojilo len niekoľko dodávateľov. Kvalita lepiacej tyčinky vyrobenej z alternatívnej suroviny musela byť minimálne rovnaká, ako pri existujúcich produktoch.

Éter škrobu bol identifikovaný ako potenciálna alternatívna surovina, pretože škrob má dobré lepiace vlastnosti, pokiaľ je vhodne chemicky modifikovaný.Po vývojovom období a dvojročnej testovacej fáze boli spotrebiteľské testy úspešne ukončené a bola vyrobená prvá generácia Pritt lepiacej tyčinky na báze škrobu. V roku 2000 bola nakoniec PVP úplne nahradená. Od roku 2003 sa receptúra skladá z viac než 97% prírodných zložiek, ako sú zemiakový škrob, cukor a voda.

Zistite viac o našom jedinečnom zložení.

Bezpečné produkty a technológie

Kompatiblita Pritt produktov a technológií so zdravým a životným prostredím sa podrobne posudzuje. Ide o hodnotenie vlastností jednotlivých zložiek, ich koncentrácie vo výrobku a podmienok, za ktorých má byť výrobok použitý. Ak sa aj napriek vhodnému návrhu balenia a podrobným pokynom produkty používajú nesprávne alebo sa stane nehoda, zákazníci a spotrebitelia spoločnosti Henkel vždy môžu kontaktovať naše poradenské služby a takisto aj špeciálne telefónne linky pre prípad núdze.

Udržateľnosť

Mnoho hodnotení a ocenení uznáva Henkel ako globálneho lídra v oblasti udržateľnosti v Spoločenskej zodpovednosti firiem (angl. CSR). Tieto ideály sme prijali pred mnohými desaťročiami a už pracujeme aj na riešení problémov modernej doby, ako je napríklad rastúca hrozba zmeny klímy. S ohľadom na to dôsledne optimalizujeme všetky naše značky a technológie v troch fázach ich životného cyklu: výskum a vývoj, výroba a použitie.

Obmedzená dostupnosť vody, energie a ďaších zdrojov bola uznaná ako globálny problém. Prijali sme túto výzvu a čelíme jej tým, že podnikáme kroky na miestnej úrovni vo viac než 125 krajinách. Našim cieľom je poskytnúť spoločnosti hodnotný prínos. Základom toho je naše vízie zjednodušiť a zlepšiť životy ľudí pomocou našich značiek a technológií. Náš spôsob, ako to dosiahnuť udržateľným a spoločensky zodpovedným spôsobom, je spojiť vynikajúci výkon so zodpovednosťou voči ľuďom a životnému prostrediu